Prosjektet har en tredelt samfinansiering. Tilskudd fra spillemidlene til lokale og regionale kulturbygg som fordeles av Finnmark fylkeskommune utgjør 2 millioner. Statlig tilskudd fra Kulturdepartementet utgjør kr 4,5 millioner kroner. Investeringstilskudd fra Hammerfest kommune som eier prosjektet og er største bidragsyter med 8 millioner kroner. Prosjektet har en total ramme på 14,5 million kroner og samlingene er lokalisert i Gjenreisningsmuseet.

Magasinarealet økes fra 180 m2 til 450 m2, det etableres to gjenstandsmagasin, et kjølemagasin og et større arkiv, samt at alle rom får egnet klima for samlingene. For første gang i museets historie etableres det også et konserveringsverksted der gjenstandene kan undersøkes og bearbeides.

Under byggeperioden er samlingen lagret i eksterne lokaler. Lokalbefolkningen vil kanskje merke at det er byggeaktivitet inn og ut av museet og ved besøk, men neppe i så stor grad. Byggeperioden vil sannsynligvis avsluttes i 4de kvartal 2018 mens den fullstendige tilbakeflytting av samlingen vil kreve ytterligere ett til to år.

Arkivet er ferdig pakket og klar til transport   Ditt Bud frakter arkivet ut av museet

Ditt Bud frakter arkivet             Detalj forsiktig

På grunn av nedbrenninga under 2. Verdenskrig, står forvaltning og bevaring av gjenstander og arkiv i en særstilling i vårt område og samlingen har vært og er helt avhengig av lokale givere. Oppgraderingen i museumsbygget vil gi bedre forhold til museets samling som eies av kommunen med blant annet telesamlingen, Hammerfest historielags samling deriblant idrettshistorisk samling etter Steins veterangruppe som alle vil finne en trygg oppbevaringsplass i det nye magasinet.

Daniela Kötter pakker ski Sjømine Tove Johansen gransker arkivet

Effekten av de nye fasilitetene vil merkes i etterkant. Når samlingene flytter inn i splitter nye magasin vil de være mye mer tilgjengelig og det blir et bedre mottak av givere. Det vil legge bedre til rette for forskning, mer aktivitet, samlingene kan enklere brukes til formidling og nye utstillinger samt at det publiseres mer av dem på www.digitaltmuseum.no.

«De nye rammer vil tilrettelegge for mer publikumskontakt i museets magasin som vi ser på som vår felles skattekammer.» uttaler museets leder og historiker Nina Planting Mølmann.

Se prosjektleder fra museet, Daniela Kötter holde foredrag om prosjektet her