Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS  skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling, og være tilgjengelig for alle.

 

Mål og ansvarsområde:

·        Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmennheten kjent med sitt materiale og sine resultater

·        Museenes viktigste ansvarsområde er:

o       Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie

o       Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms

o       Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer.

o       Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark.

·        Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem.

·        Museene skal yte faglig bistand til hverandre.

·        Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk.

·        Registrere og oppbevare samlinger etter museal standard.

 

 

Profil og satsingsområder.

 

Felles for selskapet er formidling av kyst-Finnmarks historie, grunnlaget for framveksten av samfunn, kultur og identitet.

Avdelingene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Måsøy har fiskerihistorie som sentralt arbeidsområde. Potensialet for faglig samarbeid om utstillinger og samtidsdokumentasjon må utnyttes.

Avdelingen i Hammerfest, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, er etablert med ambisjon om å være det nasjonale sentret for dokumentasjon og formidling av historien om krigen, evakuering og gjenreisning etter 2. verdenskrig.

Nordkappmuseet i Honningsvåg skal i tillegg til kystkultur og fiskerihistorie vise utviklingen av nordkappturismen og reiselivet i Finnmark.

 

Hver avdeling er også lokalmuseum for sin kommune/ region. Museene skal legge til rette for og støtte frivillig lokalhistorisk arbeid, og lokalt arbeid for vern av kulturminner.

 

Arbeidet med samlinger og forskning skal koordineres i forhold til plan for formidling.

Valg av forskningsprosjekt og innsamlingspolitikk skal være i henhold til selskapets mål, valgt profil og personalets faglige kompetanse.

 

Selskapet skal søke ekstern finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekt på faglig prioriterte områder. Dette gjelder både felles prosjekt der medarbeidere fra flere avdelinger deltar, og prosjekt der initiativet kommer fra en avdeling.

 

Ansatte i selskapet skal delta i nasjonale og internasjonale faglige nettverk der dette er naturlig i forhold til selskapets profil og satsingsområder.

 

Kilde: Representantskapet 21.02.08, vedlegg til sak 03/08